Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác teeny-weeny, teesy, teesy-weensy) (khẩu ngữ)
  như tiny
  xem tiny

  * Các từ tương tự:
  teeny-bopper, teeny-weeny