Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhỏ người và xinh xắn (phụ nữ)

    * Các từ tương tự:
    petiteness