Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)(khẩu ngữ)
  (từ Anh) có duyên, xinh xắn
  what a dinky little hat!
  chiếc mũ nhỏ xinh xắn làm sao!
  (từ Mỹ) (nghĩa xấu) nhỏ và không ra gì
  a dinky little room
  căn buồng nhỏ chẳng ra gì