Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như yêu tinh
    she has elfin features
    cô ta có những nét như yêu tinh