Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  suy yếu
  an effete government
  một chính phủ suy yếu
  yếu đuối
  an effete young man
  một người trẻ tuổi yếu đuối

  * Các từ tương tự:
  effetely, effeteness