Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsatisfactory /'ʌn,sætis'fæktəri/  

  • Tính từ
    không làm thõa mãn, không làm vừa ý, không làm vừa lòng
    xoàng, thường