Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unacceptable /,ʌnək'septəbl/  

  • Tính từ
    không thể chấp nhận
    unacceptable arguments
    lý lẽ không thể chấp nhận