Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có khuyết tật; kém
  a defective memory
  trí nhớ kém
  (ngôn ngữ học) khuyết thiếu
  defective verb
  động từ khuyết thiếu (như must)

  * Các từ tương tự:
  defectively, defectiveness