Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xa
  a distant cry
  tiếng kêu ở xa
  she is a distant cousin of mine
  chị ta là chị em họ xa của tôi
  xa cách
  a distant attitude
  thái độ xa cách
  dim and distant
  xem dim

  * Các từ tương tự:
  distantly