Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreasoned /' n'ri:znd/  

  • Tính từ
    không được suy tính hợp l