Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

groundlessly /'graʊndlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô căn cứ