Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwarranted /ʌn'wɒrəntid/  /ʌn'wɔ:rəntid/

  • Tính từ
    không có lý do xác đáng
    unwarranted fears
    những nỗi sợ không có lý do xác đáng