Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

groundlessness /'graundlisnis/  

  • Danh từ
    sự không căn cứ, sự không duyên cớ