Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không cần thiết
  needless work
  việc làm không cần thiết
  needless worry
  sự lo lắng không cần thiết
  needless to say
  khỏi phải nói; như anh đã biết; như anh có thể mong chờ
  needless to sayhe kept his promise
  như anh mong chờ, nó giữ lời hứa đấy
  needless to sayI survived
  như anh đã biết, tôi sống sót đấy

  * Các từ tương tự:
  needlessly