Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thích hợp; không đủ khả năng
  an inapt remark
  một nhận xét không thích hợp

  * Các từ tương tự:
  inaptitude, inaptly, inaptness