Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaptitude /in'æptitju:d/  /in'æptitu:d/

  • Danh từ
    (+ for)
    sự không đủ khả năng