Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impossible /im'pɒsəbl/  

 • Tính từ
  không thể làm được
  không thể có được
  quá quắt, không thể chịu được
  their son is impossible
  đứa con trai của họ thật quá quắt

  * Các từ tương tự:
  impossibleness