Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrealizable /' n'ri laiz bl/  

  • Tính từ
    không thể thực hiện, không làm được