Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thể giải quyết, không thể giải đáp được