Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impossibleness /im'pɔsəblnis/  

  • Danh từ ((như) impossibility)
    sự không thể làm được
    sự không thể có được, sự không thể xảy ra được