Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unworkable /,ʌn'wɜ:kəbl/  

 • Tính từ
  không thể thực hiện được
  an unworkable plan
  một kế hoạch không thể thực hiện được

  * Các từ tương tự:
  unworkableness