Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimaginable /ʌni'mædʤinəbl/  

  • Tính từ
    không thể tưởng tượng được; kỳ quái, phi thường