Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unattainable /'ʌnə'teinəbl/  

  • Tính từ
    không thể tới được, không thể đạt được

    * Các từ tương tự:
    unattainableness