Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfeasible /'ʌn'fi:zəbl/  

  • Tính từ
    không thể thực hành được, không thể thực hiện được, không thể làm được
    không tiện lợi
    không thể tin được, nghe không xuôi tai