Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hào hiệp viển vông [như Don Quichotte]

    * Các từ tương tự:
    quixotically, quixotics