Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

optimistic /,ɒpti'mistik/  

 • Tính từ
  lạc quan
  an optimistic view of events
  một cách nhìn lạc quan về biến cố
  she is not optimistic about the outcome
  cô ta không lạc quan về kết quả

  * Các từ tương tự:
  optimistically