Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tin tưởng; lạc quan
  not very sanguine about our chances of success
  không tin tưởng lắm vào cơ may thành công của chúng ta
  có nước da hồng hào

  * Các từ tương tự:
  sanguinely, sanguineness, sanguineous