Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanguinely /'sæŋgwinli/  

  • Phó từ
    [một cách] tin tưởng;[một cách] lạc quan
    [một cách] hồng hào