Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  hồng; hồng hào
  rosy cheeks
  má hồng (biểu thị sức khỏe)
  tốt đẹp, đầy triển vọng
  bà ta phác hạo ra một bức tranh đầy triển vọng của công ty