Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đầy hứa hẹn, có triển vọng
  a promising young pianist
  một người chơi dương cầm trẻ tuổi có triển vọng
  it's a promising sign
  ấy là một dấu hiệu đầy hứa hẹn

  * Các từ tương tự:
  promisingly