Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    có thể tốt, đầy hứa hẹn, nhiều triển vọng; đầy hy vọng (kết quả tốt trong tương lai )