Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rose-coloured /'rouz,kʌləd/  

 • Tính từ
  hồng, màu hồng
  (nghĩa bóng) yêu đời, lạc quan, tươi vui
  to take rose-coloured view
  có những quan điểm lạc quan
  to see everything through rose-coloured spectales
  nhìn mọi việc qua cặp kính màu hồng, nhìn đời một cách lạc quan