Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hơi hồng, hồng nhạt

    * Các từ tương tự:
    pinkishness