Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forward-looking /'fɔ:wəd,lukiη/  

  • Tính từ
    tiến lên
    a young forward-looking company
    một công ty mới thành lập có vẻ đang tiến lên