Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mong đợi, chờ mong, đầy hy vọng
    bọn trẻ với bộ mặt mong chờ màn kịch câm bắt đầu

    * Các từ tương tự:
    expectant mother, expectantly