Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có khuynh hướng tăng giá (thị trường chứng khoán…) (trái nghĩa bearish)
  lạc quan
  ông ta rất lạc quan về triển vọng công việc kinh doanh của ông

  * Các từ tương tự:
  bullishly, bullishness