Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

optimistically /,ɒpti'mistikli/  

  • Phó từ
    [một cách] lạc quan