Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không chân thật, phi hiện thực

    * Các từ tương tự:
    unrealistically