Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaccurate /in'ækjərət/  

 • Tính từ
  không đúng, không chính xác
  an inaccurate report
  bản tường trình không chính xác

  * Các từ tương tự:
  inaccurately, inaccurateness