Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quixotically /kwik'sɒtikli/  

  • Phó từ
    [một cách] hào hiệp viển vông