Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idealistically /,aidiə'listikli/  

  • Phó từ
    [một cách] lý tưởng chủ nghĩa