Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thèm muốn, ước ao
  wishful look
  cái nhìn thèm muốn

  * Các từ tương tự:
  wishful thinking