Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tưởng tượng, hoang đường
    thuộc thần thoại

    * Các từ tương tự:
    mythical, mythicalness, mythicise, mythicize