Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mythicalness /miθikəlnis/  

  • Danh từ
    tính chất thần thoại
    tính chất hoang đường; tính chất tưởng tượng