Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mythicise /'miθisaiz/  

  • Ngoại động từ
    biến thành chuyện thần thoại, biến thành chuyện hoang đường; coi như là chuyện thần thoại, coi như là chuyện hoang đường