Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [chỉ] có trong huyền thoại
    hoang đường, tưởng tượng

    * Các từ tương tự:
    mythicalness