Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idealism /ai'diəlaiz/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa duy tâm
    chủ nghĩa lý tưởng (trong nghệ thuật)