Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paradigm /'pærədaim/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ học) hệ biến hóa (của một từ)
  hệ biến hóa của động từ
  mẫu
  a paradigm for others to copy
  một mẫu cho người khác phỏng theo

  * Các từ tương tự:
  paradigmatic