Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handbook /'hændbʊk/  

  • Danh từ
    sách chỉ nam

    * Các từ tương tự:
    handbook man