Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mốc
    tòa nhà Empire State là một cái mốc nổi bậc trên đườngchân trời Nữu Ước
    a landmark in the history of modern art
    một mốc trong lịch sử nghệ thuật hiện đại